Testamentti ja jäämistösuunnittelu

lakikirja, kirjapino, suomen laki kirjasarja

Koska emme ole täällä ikuisesti, on hyvä ajoissa suunnitella mitä tapahtuu poismenomme jälkeen.

Suunnittelussa on monia vaihtoehtoja ja huomioitavia asioita, joita on hyvä pohtia asiantuntevan lakimiehen kanssa.

Jäämistösuunnittelulla tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, jotka perheessä on hyvä miettiä ja järjestää kuntoon ennen kuin on liian myöhäistä. Perinteinen suunnittelukeino on ollut testamentin laatiminen, mutta lopputulemaan vaikuttavat ratkaisevasti myös puolisoiden väliset aviovarallisuussuhteet ja velat, mahdollinen avioehto ja sen määräykset, henkivakuutukset ja niiden edunsaajamääräykset, annetut lahjat ja ennakkoperinnöt, perinnöstä luopumiset ja rintaperillisen lakiosasuoja. Myös verotus ja verojen minimoiminen käytettävissä olevin laillisin keinoin on tärkeä näkökulma suunnittelussa.

Tarvetta suunnitelmallisuuteen on erityisesti uusperheissä, yrittäjillä ja yli sukupolvien menevillä järjestelyillä sekä lapsettomilla henkilöillä ja pariskunnilla.

Testamentti on tiukasti säädelty määrämuotoinen asiakirja, jolla ilmaistaan henkilön viimeinen tahto. Siksi sen sanamuodot ja vaikutukset erilaisissa vastaan tulevissa tilanteissa on tarkkaan mietittävä. Testamentilla on oltava kaksi esteetöntä todistajaa, jotka yhtä aikaa läsnäolevina todistavat testamentin tekijän ymmärtäneen testamentin tarkoituksen ja omakätisen allekirjoituksen. Todistajat myös varmistavat, että testamentin tekijä kykenee testamenttitahdon ilmaisemaan ja ymmärtämään. Joissain tilanteissa tarvitaan jopa lääkärintodistus tämän varmistamiseksi ja turhien riitojen välttämiseksi.

Testamentti voi olla keskinäinen testamentti, käyttöoikeustestamentti, omistusoikeustestamentti, yleistestamentti, erityistestamentti eli legaatti tai kaikkien näiden yhdistelmä ja jokaisella henkilöllä on oma tavoitteensa minkälaista lopputulosta testamentilla haluaa tavoitella.

Testamentin laatimiseen liittyy yleensä laajempi kartoitus testamentin tekijän tilanteesta ja tavoitteista sekä kaikkien niiden keinojen pohdinta ja esittely, millä tavoitteeseen päästään. Tavoitesuunnitelman perusteella laaditaan testamenttiluonnos, jonka oikeusvaikutukset vielä käydään tarkoin läpi testamentin tekijän kanssa ennen allekirjoitusta.